آدم همه چیش درهمه
آدمِ سوا کردنی نداریم که
باید همه‌ی حال خوب و بدشو
با هم دوست داشت