دیگر به بخشی از تو قانع نیستم

آری

با هرچه داری

دوست میدارم مرا باشی

یک فصل از یک قصه ؟

نه این را نمیخواهم

میخواهم از این پس

تمام ماجرا باشی ...