باید فریاد زنم

دوستت دارم هایم را

باید جهان

از سرِ راهم برود کنار...