بـی هیـچ علت خاصی
بـذار بهت خوش بگذره
زنـدگـی یعــنــی ایـــن...