«محبت»
مکملی دارد
به نام «احترام»
محبت و احترام در
کنار هم
معجونیست که
هر کدام اثر دیگری را
ضمانت»
خواهد کرد...