وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست،

چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد،

و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می کند،

تنهایی تو کامل می شود...!