.

آدم های خیالباف همیشه حال شان خوب است.

با کسی که دوستش دارند،

به میهمانی می روند،

چای می نوشند و می رقصند.

شادِ شادند.

کسی را که دوستش دارند همیشه هست.

نه می رود،

نه می میرد

و نه خیانت بلد است.

آدم های خیالباف خوشبخت ترینند.

آنقدر فکر می کنند تا باورشان شود

و بالاخره هم روزی جذب می کنند

آنچه را که می خواهند.