+ مراقبم باش...
- مراقبتم. مثل کاری که دنده‌ها با قلب می‌کنن. باید منو بشکنن و خرد کنن، تا بتونن به تو آسیب بزنن
.
دیالوگ های من در این صبح زیبا با تو