دوری بین من و تو دوری باغ و تماشاست
دوری بین من و تو دوری ماهی و دریاست

اما افسوس تورو خواستن دیگه دیره دیگه دیره
اما افسوس به نخواستن دلم آروم نمیگیرهدانلود موزیک