تو باشی

و یک سیب

و من"بهشت"

خودشمنت مارا

خواهد کشید!