‏چشمِ

مَستِ یارِ مَن

‏م‍ِیخانه می‌ریزد به

هَم...