حرفي تازه بزن

چيزي بگو

بگذار اين حالِ آشوبمان

كمي تسكين يابد

مثلا بگو

انتهايِ اين راه

كسي از پشتِ شمشادها بيرون مي آيد

و ما مي فهميم در برابر

دوربينِ مخفي قرار گرفته ايم

و حالا پاداشِ دوام آوردنمان

رهاييست

از اين دست و پا زدن ها

بيا چيزي بگو

من هنوز هم

نمي خواهم بگذارم اين حوالي

كسي باورش بشود

بايد فاتحه ي حال خوش را خواند