من کجا باران کجا باران کجا و راه بی پایان کجا
آه این دل دل زدن تا منزل جانان کجا
هرچه کویت دورتر دل تنگ تر مشتاق تر
در طریق عشقبازان مشکل آسان کجا
..........

دانلود موزیک