ای کاش شهریور تمام نشود

ای کاش پاییز نیاید

ای کاش امسال باران نبارد

فکرش را بکن

شهریور برود

پاییز بیاید

تو نباشی

باران ببارد

دلت بگیرد

اشک بریزی

فنجان چاییت گرم باشد

توو نباشی

پاییز هم باشد

بی انصافی نیست !!؟

ای کاش فصل هارا میشد متوقف کرد