سطحِ توقعتان را نسبت به آدمهاى اطرافتان،

بچسبانيد كفِ زمين!

كنار بياييد با خودتان،كه آدمها همين اند؛

قرار نيست هميشه مطابقِ ميلِ تو رفتار كنند

يك روز با تو ميخندند و

فردايش به زمين خوردنِ تو!

بگرديد و آنهايى را كه كنارشان

خودِ واقعىِ تان هستيد پيدا كنيد!

آنهايى كه مجبور نيستيد كنارشان نقش بازى كنيد

كه مبادا فردا روزى برايتان حرف دربياورند...

لبخند بزنيد

به تمامِ آنهايى كه زندگيشان را گذاشته اند براى آزار دادنتان

باور كنيد هيچ چيز به اندازه ى لبخندِ شما،

معادلاتشان را بهم نميريزد!