شب که میشه
میوفتیم توی رودخونه‌ای از خاطره‌ ها !
شنا می‌کنیم، دست و پا می‌زنیم، غرق می‌شیم،
خفه می‌شیم، می‌خوابیم