بگذر تابستان بگذر

حال من ،

با تو خوب نمیشود !

پاییز حال مرا خوب میشناسد ...