20 سال طول می کشد تا برای خود شهرتی دست و پا کنی
و پنج دقیقه طول می کشد تا آن را نابود کنی.
اگر در موردش فکر کنی،
کارها را به شیوه ای متفاوت انجام خواهی داد.