انسانهای بزرگ

نه خود را گم می کنند

نه خود را پیدا می کنند

آنها خود را میسازند