به افسون کدامین شعر
در دام من افتادی

گر از
یادم رود عالم ،
تو از یادم نخواهی رفت