مثل معنای ترقوه اولین و تنها استخوان افقی که در بدن شکل میگیرد در وجودم شکل گرفتی