ولی فضای مجازی ثابت کرد
میشه کسی رو هیچ وقت ندید ولی
بارها دلتنگش شد‌‌