حس میکنم انگار
بخشی از من
تو را از آغاز همه‌چیز
دوست داشته است