و چه احساس

نجیبی ست

که با دیدن تو

طلب عشق

زِ بیگانه ندارم هرگز