این ها همه کم لطفی ِ

دنیاست عزیز

این شهر مرا با تو

نمی خواست عزیز