هيچ تا بحال به لذّت و ذلّت توجه كردى
به مو بنده هم در دنياى خط و هم در واقعيت