تو خودت که فراموش نشدی،

هیچ!

من تمامِ شب بخیرهای گذشته را

که برایم ارسال میکردی

هر شب نگاه میکنم

تا خوابم برود..