من انقد "دوست دارم" كه با يه
خندت همه دردام يادم ميره