و عشق
آنقدرها هم که فکر می کردیم
عادلانه نبود !
زنِ همسایه عاشق شد
پیراهنِ بلندتری دوخت
من عاشق شدم ،
گریه های بلند تری سر دادم