کاش تویِ همان دوران،
در دلِ سادگی‌ها جا مانده بودیم