🌊

تا آخر جاده با رویات

هم آغوشم

این لحظه هارو به دنیا

نمیفروشم

دستاتو میگیرم بارون

شروع میشه

موهاتو میبوسم شب

زیر و رو میشه