مرا تَبعید می‌کردند ای کاش

به آغوشی که از دَردم خبر داشت