با غرور تمامش می‌کنیم. بعد دلتنگ می‌شویم و بعدتر می‌فهمیم که حیف بود. برمی‌گردیم، اما کسی نیست. ما می‌مانیم و جای خالی‌ای که پر نمی‌شود.

تنهایی نتیجه‌ی همین ماجراست emoji