هیچ آدمی کامل نیست

مثلا خودِ من

وقتی از آغوشِ تو کَنده می‌شم

می‌شم ناقص‌‌ترین آدمِ دنیا 🙁