یاد پدر افتادم که میگفت:

" نه با کسی بحث کن. نه از کسی انتقاد کن. هر کی هر چی گفت بگو حق با شماست

و خودت را خلاص کن.

آدم ها عقیده ات را که می پرسند

نظرت را نمی خواهند. می خواهند با عقیده خودشان موافقت کنی.

بحث کردن با آدم ها بی فایده است."👤

📚 چراغ ها را من خاموش میکنم