رفته ام گرچه دلم

منتظر برگرد است

چقدر صبر ازاین

زاویه اش نامرد است...