نیامدن هزار دلیل می ‌خواست؛
و آمدن یکی "دلتنگت بودم"..!