میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها
یکی باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد .
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم