دوست داشتنت را دوست دارم

تو فقط صدایم کن

تا جانم پروانه شود