چه رسانه ی قشنگی ست عشق!
چقدر زیبا که نشانت نمی دادند
اما تو خود هم صدا بودی هم سیما!