دست مرا
محکم بگیر و ول نکن
من از بلندی روزهای بی‌ تو می‌ترسم