عشق برای من ، چیزی شبیه به انگورهای شهریور است ؛ خواستنی ، شیرین ، ویرانگر ...

و فراموشی ؛

آنتی هیستامین های گاه گاهی

که افاقه نمی کنند !