من از گم شدن نمی ترسم

فقط می ترسم

تو

برای پیدا کردنم

قلبت رو نگردی