من در بينهايت چَشمانَت؛

در آنجا كه خورشيد از شُمالى ترين نُقطه مَردُمَكَت طلوع كرده

" متولد " شدم....