چشم به راه

کسی بمان ....

که آمدنش عجیب

بوی ماندن بدهد....