گر وا نمیکنی گره ای ، خود گره مشو
أبرو گشاده باش ، چو دستت گشاده نیست