ظلم یعنی

تو نباشی و به دارم بکشد

تا به سحر عطر تنت...!🍂🍃