و شبی

در اوجِ دلتنگی‌‌ام

ستاره‌ای می‌شوم

که در کرانه‌‌های آسمان

چشمکی می‌زند

درخششی می‌کند

و می‌رود