بی هیچ سوالی و جوابی بغلم کن!

خسته تر از آنم

که بگویم

به چه علت...