زندگی یه خواب بود و تو...

همیشه اون خوابی بودی که نمی دیدمت!

یا شاید، تویِ اولین ثانیه‌یِ بیداری فراموشم می شدی...

میدونی؟

تو از اولشم فقط رفتن رو بلد بودی.

از خوابم! از یادم...

زندگی یه خواب بود و تو،

صدات لالاییه واسهِ بیداری...

تو واقعیت داشتی و همیشه

واقعیت ها، از زندگیِ ما دورن!